Algemene Voorwaarden Strik Beats:

1 Definities
1.1 Strik Beats
Strik Beats, gelegen aan de Morsestraat 13, 8013 PP te Zwolle.
1.2 Huurder / opdrachtgever
Een ieder die gebruik maakt van de diensten en goederen/zaken van Strik Beats.
1.3 Reservering
De door Strik Beats gedane digitale bevestiging van het verzoek van huurder om een incidenteel huur of vast contract overeenkomst aan te gaan. Een reserveringsverzoek kan online, mondeling, telefonisch of per e-mail door huurder worden gedaan.
1.4 Vast contract huurovereenkomst
Overeenkomst inhoudende de huur van minimaal één maand van minimaal één dagdeel per 2 weken voor oefenruimte.
1.5 Incidenteel huurovereenkomst
Overeenkomst inhoudende de huur van minimaal één huurperiodes (dagdelen) voor oefenruimte of individuele oefenruimte.
1.6 Onbeperkt abonnement
Abonnement om onbeperkt gebruik te maken van individuele oefenruimte, mits beschikbaar. Maximaal 1 persoon in de ruimte en maximaal 2 weken van tevoren reserveren. Het abonnement stopt automatisch aan het eind van de betreffende periode. En kan op elk moment weer opnieuw voor een maand afgesloten worden.
1.7 Oefenruimte
Een (geluidsdichte) ruimte, ter grootte van circa 30 m2 voorzien van een zanginstallatie met 2 speakers, 1 monitor en 3 microfoons inclusief bekabeling en statieven. Standaard staat er een volledig drumstel (zonder bekkens), basversterker en 1 gitaarversterker. In overleg kan er kosteloos; gitaarversterkers, piano enz. bijgeplaatst worden. Ook kan er in overleg apparatuur weggehaald worden.
1.8 Individuele oefenruimte
Een (geluidsdichte) ruimte, ter grootte van circa 6 m2, voor individueel gebruik. Standaard staat er een volledig drumstel (eventueel met bekkens). In overleg kan backline aangepast worden.
1.9 Opslagruimte
Een afsluitbare ruimte ter grootte van circa 2,25 m2 uitsluitend bedoeld voor de opslag van goederen van gebruikers.
1.10 Backline Strik Beats
De eventueel in de oefenruimtes aanwezige (gitaar/bas)versterkers en drumstel.
1.11 Verhuur PA-systeem
Verhuur (mini)PA-systeem van Strik Beats aan huurder.

2 Verantwoordelijkheden
2.1 De huurder is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor zijn activiteit (inhoud /organisatie /participanten).
2.2 De huurder gaat als een goed en zorgvuldige huisvader om met de gehuurde ruimte en de aanwezige apparatuur of gehuurde PA-systeem.
2.3 De huurder is verantwoordelijk voor alle door hem veroorzaakte schade, zowel jegens derden als jegens Strik Beats (m.n. schade aan en in de door hem gehuurde ruimtes, aanwezige apparatuur en directe toegangsruimten).
2.4 De huurder is verantwoordelijk voor alle materiaal dat hij meebrengt en is verplicht dit onmiddellijk na de beëindiging van de huurperiode te verwijderen. Tevens is de huurder verplicht de gehuurde ruimtes op de overeengekomen eindtijd te verlaten.
2.5 De huurder volgt de instructies van Strik Beats stipt op.
2.6 Strik beats draagt zorg dat huurder gebruik kan maken van de gehuurde ruimte, bij de standaarduitrusting van de oefenruimte behoren: 1 zanginstallatie en 3 microfoons (incl. kabels & statieven), 5-delig drumstel (excl. Bekkens), 1 basgitaarversterker en 1 gitaarversterker. In overleg is het mogelijk om extra gitaarversterker(s), piano en eventueel opname apparatuur te gebruiken.
2.7 Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van Strik Beats apparatuur uit een andere ruimte te pakken.
2.8 Strik Beats draagt zorg voor het beschikbaar zijn van alle standaardapparatuur.

3 Vooraf
3.1 De huurder maakt via de reserveringpagina op www.strikbeats.com een reservering bij de Strik Beats voor de huur van een ruimte, alleen als alle verplichte velden zijn ingevuld kan de reservering in behandeling worden genomen.
3.2 Strik Beats stuurt een bevestiging mail met betaal en overige instructies.
3.3 Het staat Strik Beats vrij een ieder te weigeren een ruimte te (laten) gebruiken zonder daarvoor een geldige reden op te geven.

4 Gebruik van de oefenruimte
4.1 Het is mogelijk dat in de gehuurde oefenruimte niet de standaarduitrusting, zoals per ruimte vastgelegd, aanwezig is wegens reparatie aan of uitvallen van de standaardapparatuur. De huurder treedt die dag in overleg met een medewerker van Strik Beats over het oplossen van deze tijdelijke (onvoorzienbare) situatie. De huurder heeft in dat geval geen recht op verrekening met de overeengekomen huurprijs, tenzij dat is overeengekomen met de medewerker van Strik Beats.

5 Gebruik opslagruimte
5.1 Indien sprake is van gebruik van opslagruimte, dan geschiedt dit volledig op risico van de huurder. Huurder dient zelf voor eventuele verzekering van in de opslagruimte opgeslagen apparatuur zorg te dragen.

6 Huur PA-systeem
6.1 Bij het huren van PA-systeem gaat de huurder akkoord met de voorwaarden waarvoor getekend is. En is dus bekend met het eigen risico, en het verhalen van de schade bij onzorgvuldig gebruik.

7 Tarieven
7.1 Alle geldende tarieven zijn gespecificeerd op de tarievenpagina, die via www.strikbeats.com beschikbaar is.
7.2 Strik Beats behoudt zich het recht voor om de geldende tarieven aan te passen.
7.3 Strik Beats verplicht zich om tariefwijzigingen uiterlijk één maand van te voren bekend te maken aan huurder.

8 Betaling
8.1 De huurder betaalt de huur van de ruimte / PA-systeem volgens de voorwaarden van Strik Beats.
8.2 Bij het incidenteel huren van een oefenruimte of een individuele oefenruimte ontvangt de huurder een betaallink per mail voor de betaling. De betaling moet binnen 14 dagen volledig betaald zijn. Wenst de huurder een factuur te ontvangen, dan kan dat door gegeven worden bij de bevestigingsmail aan Strik Beats.
8.3 Bij een vast contract huurovereenkomst zijn er 3 opties: 1 Er wordt maandelijks via een automatische incasso de huur geïncasseerd door Strik Beats. Dit moet eenmalig via de website van Strik Beats door de huurder ingesteld worden. Hierbij kan tevens aangegeven worden of de huurder maandelijks een factuur wil ontvangen of niet. 2 Huurder stelt zelf via zijn eigen bank automatisch betaling in, en zorgt ervoor dat uiterlijk de 14e dag van de maand het bedrag op de rekening van Strik Beats staat. Huurder geeft aan Strik Beats door of hij maandelijks wel/geen factuur wil ontvangen. 3 Huurder krijgt op 1e dag van de maand een betaallink per mail voor de betaling. De betaling moet binnen 14 dagen volledig betaald zijn. Huurder geeft aan Strik Beats door of hij maandelijks wel/geen factuur wil ontvangen.
8.4 Bij een onbeperkt abonnement, ontvangt de abonnementhouder per mail een betaallink voor de betreffende periode (1 maand). De betaling moet binnen 14 dagen volledig betaald zijn. Wenst de abonnementhouder een factuur te ontvangen, dan kan dat door gegeven worden aan Strik Beats. Het abonnement stopt automatisch aan het eind van de betreffende periode. En kan op elk moment weer opnieuw voor een maand afgesloten worden.
8.5 Bij het huren van PA-systeem ontvangt de huurder per mail een betaallink voor de betaling. De betaling moet binnen 14 dagen volledig betaald zijn. Wenst de huurder een factuur te ontvangen, dan kan dat door gegeven worden aan Strik Beats.
8.6 Indien de huurder/opdrachtgever niet tijdig betaalt dan zal de huurder of contactpersoon worden aangemaand binnen een termijn van 14 dagen voor betaling zorg te dragen. Indien geen betaling wordt ontvangen dan is Strik Beats gerechtigd zonder vooraf een ingebrekestelling te sturen aan huurder de vordering over te dragen aan een incassobureau. De kosten die gepaard gaan met de incassoprocedure zullen aan de huurder in rekening worden gebracht.

9 Annuleren
9.1 Een annulering van een incidenteel huurovereenkomst voor zowel oefenruimte / drumcabine / PA-systeem kan mondeling, telefonisch of per mail door huurder gemeld worden aan Strik Beats.
9.2 Een annulering van een incidenteel huurovereenkomst voor zowel oefenruimte / drumcabine / PA-systeem kan tot 1 uur voor de overeengekomen begintijd van de huur kosteloos geschieden.
9.3 Indien in het geheel niet wordt geannuleerd dan zal er het volledige bedrag gefactureerd worden.

10 Opzeggen vast contract oefenruimte
10.1 Opzeggen van een contract oefenruimte kan uiterlijk 1 dag voor de eerste dag van de volgende maand, mondeling, telefonisch of per mail gemeld worden aan Strik Beats.

11 Verlaten en schoonmaken
11.1 De huurder laat de oefenruimte achter zoals deze is aantroffen en neemt dus alle koffie- en drankflesjes mee, deponeert afval in de daartoe bestemde afvalbak. Ook zorgt de huurder ervoor dat eventueel gebruikte asbakken na afloop uit de oefenruimte zijn.
11.2 Bij gebruik van backline Strik Beats, zet huurder versterkers terug waar ze stonden en zorgt ervoor dat alle toms en de snare weer op het drumstel zitten.

12 Overige bepalingen
12.1 Het is toegestaan in de oefenruimte te roken, mits gebruik wordt gemaakt van de aanwezige asbakken. (na afloop asbakken uit de oefenruimte)
12.2 Klachten van de huurder kunnen mondeling, telefonisch of per mail aan de Strik Beats gemeld worden.
12.3 Buiten de openingstijden is het alarm automatisch ingeschakeld, het is niet toegestaan dan in het pand aanwezig te zijn.